Sprawa dotyczyła wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod budowę drogi krajowej. Wojewoda ustalił odszkodowanie na rzecz właściciela działki za przejętą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość, przeznaczoną pod inwestycję drogową. W decyzji wojewoda zobowiązał Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do wypłaty ustalonego odszkodowania. Od decyzji odwołanie wniósł Skarb Państwa reprezentowany przez GDDKiA zarzucając, że zobowiązanym do wypłaty odszkodowania powinien być prezydent miasta, bowiem to on wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest zarządcą drogi, a jednocześnie inwestorem przedmiotowej inwestycji celu publicznego. Ponadto wskazał, że zostało zawarte porozumienie pomiędzy gminą a GDDKiA, na mocy którego gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów wykonania operatów szacunkowych i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte od Skarbu Państwa w związku z realizacją inwestycji drogowej.

W odpowiedzi prezydent miasta podkreślił, iż w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wprost wskazano Skarb Państwa, jako nabywcę nieruchomości. Jednocześnie prezydent przyznał, iż w ramach zawartego porozumienia na podstawie art. 8 ustęp 2  ustawy o samorządzie gminnym , gmina przejęła zadanie należące do administracji rządowej, jednakże z przyjęciem zadania wiąże się bezwzględnie obowiązek przekazania 100 proc. środków finansowych niezbędnych do jego realizacji. Zdaniem prezydenta miasta podmiotem właściwym do finansowania inwestycji dotyczących dróg krajowych jest GDDKiA.


Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>