Gmina nie może ukarać za niezłożenie deklaracji śmieciowej

Przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie przewidują kar za niezłożenie „deklaracji śmieciowej” przez obywateli, przypomina Ministerstwo Środowiska. W takiej sytuacji gmina sama ustali naszą stawkę opłaty za odbiór śmieci.

Deklaracja jest podstawą do naliczenia opłaty, jaką będziemy wnosili do gminy za zagospodarowanie naszych domowych odpadów. W deklaracji informujemy, czy będziemy segregować śmieci, ile osób zamieszkuje nieruchomość i czy jest ona zamieszkiwana przez cały rok, czy tylko okresowo. Dzięki przekazaniu tych informacji, stawka za odbiór śmieci będzie odpowiadać temu, ile odpadów jest odbieranych z naszego gospodarstwa domowego.

Jeżeli nie złożymy deklaracji, samorząd - wyliczając stawkę samodzielnie – może wziąć pod uwagę m.in. średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 25 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 25 czerwca 2013 r.