Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Za jaki okres gmina powinna naliczyć opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego w związku z lokalizacją w 1989 r. na gruncie stanowiącym własność gminy linii elektroenergetycznej 15kV. Pewna spółka wykonała w 1989 r. bez zgody gminy jako właściciela gruntu oraz bez wymaganego pozwolenia na budowę, linię elektroenergetyczną 15 kV zasilającą podstację trakcyjną, przebiegającą między innymi po (lub nad) działkach (działkami) stanowiących własność gminy. W 2014 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaną decyzją udzielił właścicielowi istniejącej linii elektroenergetycznej 15 kV pozwolenia na użytkowanie ww. obiektu. W związku z legalizacją przedmiotowej inwestycji gmina zamierza dochodzić swych roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej jak również ma zamiar wezwać właściciela linii elektroenergetycznej do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu dot. ww. urządzenia w trybie przepisów ustawy kodeks cywilny (art. 3051lub art. 3052).
Za jaki okres właściciel nieruchomości tj. gmina powinien żądać zapłaty wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości?
Czy do roszczeń z tego tytułu ma zastosowanie termin trzyletni czy termin dziesięcioletni przedawnienia przewidziany w art. 118 Kodeksu cywilnego?

Odpowiedź
W przedmiotowej sprawie okres przedawnienia wynosi 10 lat.

Uzasadnienie
Podjęcie przez gminę działań zmierzających do zawarcia z przedsiębiorcą przesyłowym umowy służebności przesyłu oraz dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez to przedsiębiorstwo z nieruchomości komunalnej jest właściwe.
W przedmiotowej sprawie okres przedawnienia wynosi 10 lat.
Wynagrodzenie dochodzone przez gminę na zasadzie przepisu art. 225 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - dalej k.c. nie jest świadczeniem okresowym, ani związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy zauważyć, iż gmina dochodzi swego roszczenia pieniężnego w ramach realizacji swego zadania własnego, jakim jest gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi, co reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - dalej u.g.n.
W szczególności zwracam uwagę na regulację przepisu art. 25 ust. 1 i 2 u.g.n. w zw. z art. 23 ust. 1 u.g.n., które wykluczają promowaną przez przedsiębiorstwa przesyłowe i innych oponentów gmin w tymże zakresie tezę, iż gminy gospodarując swymi zasobami nieruchomości prowadzą działalność gospodarczą. Stanowisko takie jest błędne, co potwierdziło się w szeregu postępowań sądowych, które prowadziłam w swej praktyce.
Na marginesie należy dodać, iż gmina przed podjęciem powołanych na wstępie działań winna ustalić, czy nie doszło do zasiedzenia przez przedsiębiorcę przesyłowego służebności przesyłu. Niewątpliwie kwestia ta winna być poddana opinii prawnej radcy prawnego.
 

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .