Pytanie:
Gmina podpisała umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady. W związku z tym umowę na przekazywanie odpadów z RIPOK podpisał podmiot odbierający odpady, a nie gmina. Mimo że odpady z terenu gminy trafiają do RIPOK, to gmina nie ma podpisanej umowy z RIPOK. Czy w opisanej sytuacji gmina może żądać kalkulacji kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów od RIPOK, na podstawie art. 9m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g.?

Odpowiedź:
W mojej ocenie gmina może domagać się od RIPOK kalkulacji opłat kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych niezależnie od tego, że nie ma podpisanej umowy z RIPOK i że takiej kalkulacji domaga się również przedsiębiorca, który wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Podstawę żądania stanowi art. 9m u.u.c.p.g. Na taką interpretację wskazuje użyty spójnik "lub". Artykuł 9m u.u.c.p.g. nie zawiera wykluczenia możliwości przedłożenia kalkulacji gminie, gdy odpady ma odbierać przedsiębiorca, który wygrał przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Ustawodawca nie przewidział jednak sankcji za niedopełnienie tego obowiązku.

Uzasadnienie:
Faktem jest, że gmina rozpisując przetarg na odbiór odpadów komunalnych musi znać kalkulacje kosztów, gdyż to ona podpisuje umowę z RIPOK, wskazując przedsiębiorcy instalacje, do której ma przekazywać odpady. W przypadku, gdy organizuje przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów kalkulacji uzyskiwać nie musi, bowiem to przedsiębiorca dokonuje wyboru instalacji i dołączanie tego rodzaju informacji do SIWZ mogłoby stanowić ograniczenie dla potencjalnego wykonawcy. Jednakże z art. 9m u.u.c.p.g. wywieźć można jednakowe uprawnienie gminy i przedsiębiorcy do żądania przedstawienia przez RIPOK przedmiotowej kalkulacji. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami