Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Czy gmina może wskazać rodzicowi 5-latka jako miejsce realizacji tego obowiązku przedszkole niepubliczne dotowane przez gminę?

Jeśli tak, to jak wyglądać będzie realizacja tego zadania oraz realizacja prawa do wychowania przedszkolnego dla 4 i 3 - latków w najbliższych latach szkolnych?

Z nowych zapisów ustawy o systemie oświaty wynika na pewno, że dopiero od 1 września 2017 r. gmina musi zapewnić te zadania wskazując przedszkole publiczne lub przedszkole niepubliczne wyłonione z konkursu, które zobowiąże się do działania na zasadach obowiązujących w przedszkolach publicznych.

Czy do tego terminu można proponować dla 5 - latków i 4-latków miejsca w przedszkolach niepublicznych niewyłonionych w trybie konkursu?

Odpowiedź

Zapewnienie miejsca w niepublicznych przedszkolach dotyczy tylko tych przedszkoli, które spełniają przesłanki określone w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. oraz zostały wyłonione w drodze konkursu. Wójt może wskazywać miejsca w tych przedszkolach od dnia 1 stycznia 2015 r.

Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie zapis art. 14 ust. 4a u.s.o., zgodnie z którym, zapewnienie warunków do spełniania przez dzieci 5-letnie obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w:
1) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub
2) publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub
3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b u.s.o., lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c u.s.o., położonych na obszarze gminy.
 

W przypadku zapewnienia możliwości korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, należy wziąć pod uwagę, że mowa tu o przedszkolu niepublicznym i niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego w rozumieniu odpowiednio art. 90 ust. 1b i art. 90 ust. 1c u.s.o. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2015 r., zgodnie z którym niepubliczne przedszkole otrzymujące dotację w wysokości równej 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. Otrzymanie dotacji w przedstawionej wysokości uzależnione jest od spełnienia przez przedszkole niepubliczne szeregu przesłanek, wymienionych w powołanym przepisie (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2015 r.).

Analogiczne zasady określone są w odniesieniu do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego. Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego może otrzymać dotację w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, jeżeli spełni warunki, o których mowa w art. 90 ust. 1c u.s.o. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2015 r.

Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego – jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla przedszkoli niepublicznych, a jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, gmina nadal nie zapewni miejsc korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, ma obowiązek przeprowadzić konkurs dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.Zgodnie z zapisem art. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827) - zwanej: "ustawą przedszkolną", otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 90 ust. 1d u.s.o., może być przeprowadzany od dnia 1 września 2013 r. Dotacja w wysokości, o której mowa w art. 90 ust. 1b, 1c lub u.s.o., w brzmieniu nadanym ustawą przedszkolną, może być udzielana nie wcześniej niż od dnia 1 września 2015 r. W tym przypadku obowiązek spełnienia warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b i 1c u.s.o., w brzmieniu nadanym ustawą przedszkolną powstaje z dniem 1 września 2015 r. Rada gminy, w drodze uchwały, może jednak wyrazić zgodę na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 1b, 1c lub 1o u.s.o., w brzmieniu nadanym ustawą przedszkolną od dnia 1 września 2014 r. W tym przypadku obowiązek spełnienia tychże warunków, powstaje z dniem 1 września 2014 r.

Z przedstawionych przepisów wynika, że przepis określający zapewnienie przez gminę miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego również w niepublicznych przedszkolach lub niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego wchodzi w życie od dnia 1 września 2017 r. Jednakże z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie zapis art. 14 ust. 4b u.s.o., zgodnie z którym, jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę - także dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, które mogą przyjąć dziecko. Oznacza to, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) od dnia 1 stycznia 2015 r. może wskazywać niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, w których od dnia 1 września 2015 r. dziecko będzie miało możliwość spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego. Niepubliczne przedszkola oraz niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego powinny spełniać przesłanki, o których mowa powyżej (określona w art. 90 ust. 1b i 1c u.s.o. w brzmieniu nadanym ustawą przedszkolną). Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego powinny być wybrane w drodze konkursu, o czym była mowa powyżej.


Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.