Główny Geodeta Kraju będzie odpowiedzialny za utrzymanie portalu  infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług przestrzennych. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, które we wtorek 27 marca przyjął rząd.

Według autrów projektu, przejęcie tej funkcji od ministra cyfryzacji pozwoli zachować spójność rozwiązań informatycznych dotyczących geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej oraz usankcjonuje stan faktyczny, bo – ze względu na uwarunkowania techniczne i technologiczne – zagadnienia te pozostawały w gestii Głównego Geodety Kraju. Będzie on także prowadził publicznie dostępną ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych, objętych infrastrukturą informacji przestrzennej oraz nadawał im jednolite identyfikatory. Ma być również odpowiedzialny za kontakty z Komisją Europejską w sprawach objętych zakresem przedłożonej regulacji.

Geoportal.gov.pl jest centralnym punktem dostępu do geoinformacji gromadzonych w zasobach publicznych. Pozwala on przeglądać i wyszukiwać geoinformacje (np. dotyczące granic nieruchomości) oraz korzystać z różnych e-usług (np. przeglądać dane dotyczące obszarów chronionych). Dzięki wyszukiwarce można znaleźć konkretne działki, znając tylko ich położenie. Umożliwia również wizualizowanie wyników podstawowych analiz przestrzennych.

Dane z geoportalu mogą się przydać notariuszom, geodetom, rzeczoznawcom majątkowym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, deweloperom, architektom, operatorom sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, prowadzącym działalność naukową lub urzędnikom państwowym (na przykład zajmującym się planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym czy ochroną środowiska), a także każdemu, kto chce sprawdzić, np. granice czy położenie działki.

Na geoportalu dostępne są również informacje przestrzenne oraz usługi, o których mowa w unijnej dyrektywie Inspire. Jej celem jest upowszechnienie dostępu do danych przestrzennych tworzonych przez różne podmioty administracji publicznej i osoby trzecie. Dzięki temu ma powstać europejska infrastruktura informacji przestrzennej

 

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz >>

Projekt zakłada, że po zmianach, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie odpowiedzialny za sprawy związane z infrastrukturą informacji przestrzennej. Wiążą się one bowiem z procesem inwestycyjnym oraz mają charakter interdyscyplinarny i ponadsektorowy, a tym samym wpisują się w obszar jego działania.

Minister będzie także koordynował działania organów administracji w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej oraz nadzorował prace Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Ma również wykonywać zadania strategiczne związane z koordynacją infrastruktury informacji przestrzennej przy pomocy Głównego Geodety Kraju (on z kolei ma odpowiadać za wykonywanie działań operacyjnych).

Infrastruktura informacji przestrzennej dostarcza niezbędnych geoinformacji wykorzystywanych przez podmioty publiczne i niepubliczne planujące oraz realizujące inwestycje o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Pozwala także na integrację, harmonizację oraz udostępnianie geoinformacji z różnych źródeł.

- Wprowadzone zmiany pozwolą na skupienie w jednym resorcie – Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, wszystkich instrumentów (m.in. geodezja i kartografia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, infrastruktura informacji przestrzennej) niezbędnych do utworzenia centrum usług geoinformacyjnych rządu. Integracja tych instrumentów oznacza stworzenie podstaw do rozwoju w Polsce nowoczesnej gałęzi gospodarki, jaką jest sektor geoinformacyjny - czytamy w komunikacie opublikowanym po posiedzeniu rządu.

Większość nowych rozwiązań ma wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.