Pytanie pochodzi z programu  Serwis Budowlany .

Plan miejscowy określa: 1. Warunki urbanistyczne i wskaźniki kształtowania zabudowy - zakaz zabudowy. 2. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej - nie dotyczy. 3. Zasady obsługi komunikacyjnej - w oparciu o drogi dojazdowe i wewnętrzne. 4. Zasady Ochrony Środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego - na terenie X obowiązują zakazy i nakazy ustalone w uchwale Sejmiku Województwa Y m.in. budowa nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów jezior z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. 5. Ustalenia dotyczące terenów rekreacyjnych - nie dotyczy.


Odpowiedź

W oparciu o przytoczone w treści pytania ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak jest podstaw do wyrażenia zgody na budowę promenady (ciągu pieszego). Tego rodzaju inwestycja stanowi budowę wymagającą uzyskania pozwolenia na budowę.Z ustaleń planu miejscowego wynika natomiast zakaz jakiejkolwiek zabudowy
na danym terenie. Nawet w zakresie punktu "Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej" wskazano "nie dotyczy", z czego wnioskować należy, że zakaz zabudowy dotyczy także elementów infrastruktury technicznej, do jakich zaliczyć można ciąg pieszy. Co więcej, ustalenia szczegółowe (uchwała Sejmiku Województwa) również wprowadzają zakaz zabudowy, przewidując wyjątek jedynie w odniesieniu do wskazanych konkretnie obiektów. Promenadę trudno uznać za tego rodzaju obiekt. W związku z tym, z uwagi na generalny zakaz zabudowy, brak jest podstaw do wyrażenia zgody na budowę ciągu pieszego.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .