W terminie 6 miesięcy od uruchomienia systemu regionalni dyrektorzy ochrony środowiska uzupełnią rejestr szkód o dane nie ujęte w dotychczas prowadzonym rejestrze oraz wprowadzą dane do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Za pośrednictwem uruchomionego systemu teleinformatycznego organy ochrony środowiska oraz organy inspekcji ochrony środowiska uzyskają bezpośredni dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku - zgodnie z art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także bezpośredni dostęp do wszystkich danych zawartych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi - zgodnie z art. 101c ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Organy ochrony środowiska oraz organy inspekcji ochrony środowisku kierując do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosek o przyznanie dostępu do powyżej wskazanych rejestrów są proszone o zawarcie w nim następujących informacji:

- nazwa organu wnioskującego,

- w przypadku organów powiatowych podanie nazwy województwa i powiatu, a w przypadku organów gminnych podanie województwa, powiatu i gminy,

- nazwa rejestru, do którego organ żąda dostępu,

- imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz nr telefonu osoby uprawnionej przez organ do dostępu do rejestrów,

- adres do korespondencji.

Udostępnienie danych w odniesieniu do innych osób fizycznych i prawnych następuje na wniosek na podstawie prawa o dostępie do informacji, w szczególności zgodnie z ustawą z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Źródło: www.gdos.gov.pl, stan z dnia 6 września 2016 r.