Pomimo wcześniejszych zapowiedzi ministerstwa, nabory w przypadku ścieżki SMART nie zawsze będą odbywały się w formule ciągłej, nie warto więc zwlekać ze zgłaszaniem swojego projektu. W ramach poszczególnych działań będą ogłaszane kolejne tury.

Oferta programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest skierowana do małych, średnich i dużych przedsiębiorców oraz sektora naukowego. O finansowanie innowacji mogą ubiegać się również konsorcja przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami badawczymi oraz pozarządowymi. Wsparcie będzie dostępne również dla podmiotów z otoczenia biznesu, m.in. ośrodków przedsiębiorczości czy innowacji oraz instytucji finansowych.

Wcześniej resort opublikował Szczegółowy Opis Priorytetów, z którego wynika, że najważniejszymi obszarami będą: wsparcie przedsiębiorców (blisko 5,5 mld euro finansowania), środowisko sprzyjające innowacjom (3,3 mld euro) oraz zazielenianie przedsiębiorstw (ponad 1 mld euro).

Finansowanie innowacji w różnych obszarach

Ponad połowa budżetu programu FENG zostanie przeznaczona na ścieżkę SMART –nowy konkurs wspierający projekty z zakresu B+R+I, skierowany do wszystkich przedsiębiorców.

- Ścieżkę SMART charakteryzuje podejście modułowe. To nowość, która w ramach jednego projektu umożliwia sfinansowanie różnorodnych modułów – nie tylko podstawowych działań badawczo-rozwojowych lub z zakresu wdrażania innowacji, ale również innych inicjatyw z obszarów takich jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja czy kompetencje. To firma decyduje, o jakie finansowanie będzie się ubiegać – komentuje Maria Leszczyńska, manager ds. dotacji i stref inwestycyjnych w Ayming Polska.

W ramach ścieżki SMART przewidziane są trzy nabory dla MŚP oraz dużych przedsiębiorstw, które zostaną ogłoszone: 7 lutego (trwanie: 21 lutego – 12 kwietnia), 30 marca (trwanie: 13 kwietnia – 15 czerwca) oraz 9 sierpnia (trwanie: 5 września – 31 października).

Na oddzielny nabór mogą liczyć konsorcja (zostanie on ogłoszony 10 maja, a potrwa od 1 czerwca do 31 sierpnia), a także projekty na rzecz dostępności. Wnioski o dotację dla MŚP będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a duże przedsiębiorstwa będą mogły zgłaszać projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kryteria finansowania innowacji w ścieżce SMART

Ministerstwo ogłosiło także dokładne kryteria finansowania innowacji w ścieżce SMART w ramach pierwszego priorytetu – „Wsparcie dla przedsiębiorców”.

- Każdy projekt ubiegający się o dofinansowanie musi spełniać zasadę zrównoważonego rozwoju. To może oznaczać, przykładowo, że jest realizowany w zgodzie z co najmniej dwiema zasadami z 6R – refuse, reduce, reuse, recover, recycle lub rethink. Wnioskodawca może również samodzielnie wykazać pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe w ramach projektu – tłumaczy Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor obszaru podatków i finansowania innowacji w Ayming Polska.

 

Dotacje na ekologię

Program FENG przewiduje także nowy instrument – kredyt ekologiczny. To forma dotacji, która łączy dwa rodzaje finansowania: bezzwrotne oraz dłużne MŚP i przedsiębiorstw typu small mid-caps i mid-caps z udziałem bankowości komercyjnej. Ten mechanizm ma w założeniu wspierać transformację biznesu w kierunku większej efektywności energetycznej.

Objęte nim mogą być też działania związane z modernizacją infrastruktury lub zmiany procesów, które przekładają się na ulepszanie produktów i usług oraz ograniczenie zużycia energii. W efekcie program może być szansą dla podmiotów, które chcą zredukować swoje rachunki za prąd, tym samym zmniejszając koszty prowadzenia działalności. Biznesy zainteresowane kredytem ekologicznym mogą w tym roku zgłaszać propozycje projektów do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach dwóch tur, które zostaną ogłoszone: 17 maja (trwanie: 6 czerwca –17 sierpnia) i 1 sierpnia (trwanie: 22 sierpnia – 21 listopada).

Pokrycie kosztów technologii

Kolejnym rozwiązaniem jest kredyt technologiczny, na który mogą liczyć MŚP wdrażające własne technologie lub nabywające je w różnych formach, takich jak: prawo własności przemysłowej, wyniki prac rozwojowych czy badań przemysłowych, a także nieopatentowana wiedza techniczna.

Kluczowe jest to, aby innowacja została wykorzystana do wprowadzenia na rynek produktu lub usługi w znacząco ulepszonej lub całkowicie nowej formie. Małe i średnie firmy składające wniosek o wsparcie publiczne w tym konkursie mogą liczyć na dofinansowanie części kapitałowej kredytu technologicznego, który ma pokryć koszty kwalifikowane wiążące się z realizacją inwestycji przez beneficjenta. Operatorem kredytu na innowacje technologiczne jest Bank Gospodarstwa Krajowego.  Dla zainteresowanych przewidziany jest jeden nabór, który zostanie ogłoszony 9 marca i potrwa od 23 marca do 31 maja.