Obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego wynikać będzie z dodawanego z dniem 1 lipca 2016 r. art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dalej o.p. I tak z art. 193a § 1 o.p. wynikać będzie, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Z kolei art. 193a § 2 o.p. stanowić będzie, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. To właśnie dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 o.p., stanowić będą tzw. Jednolity Plik Kontrolny.
Podkreślić należy, że obowiązek przekazywania danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego obciążać będzie wyłącznie podatników, płatników oraz inkasentów prowadzących księgi podatkowe (tj. księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci – zob. art. 3 pkt 4 o.p.) przy użyciu programów komputerowych. Podatników, płatników oraz inkasentów, którzy księgi podatkowe prowadzą bez użycia programów komputerowych obowiązek ten nie dotyczy.
 
Ważne!

Przekazywanie danych w formacie JPK obciążać będzie wyłącznie podatników, płatników oraz inkasentów prowadzących księgi podatkowe.

Z punktu widzenia podatników, płatników oraz inkasentów obowiązanych do dostarczania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego wejście w życie omawianych przepisów oznacza przede wszystkim konieczność dostosowania stosowanych systemów informatycznych do generowania jednolitych plików kontrolnych. W przypadku dużych przedsiębiorców – zważywszy skalę operacji – może to być dość czasochłonne, jak również wiązać się ze stosunkowo dużymi kosztami.
Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego z oczywistych względów zwiększy skuteczność przeprowadzanych kontroli podatkowych. Będzie tak, między innymi, dlatego, że umożliwi organom podatkowym o wiele szybsze i skuteczniejsze przeprowadzanie tzw. kontroli krzyżowych.
Z drugiej strony wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego znacznie przyspieszy kontrole, a w niektórych przypadkach nawet wyłączy konieczność ich przeprowadzania. Przepisy art. 193a o.p. stosowane będą bowiem odpowiednio do czynności sprawdzających (zob. art. 280 o.p.), a więc danych przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego organy podatkowe będą mogły żądać bez wszczynania kontroli podatkowej.
Przepisy dotyczące obowiązku przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdą w życie 1 lipca 2016 r. (zob. art. 31 pkt 2 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw – dalej u.z.o.p.). Przez pierwsze dwa lata (do końca czerwca 2018 r.) obowiązek przekazywania organom podatkowym danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego mieć będą wyłącznie:
1) podatnicy, płatnicy oraz inkasenci będący dużymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – dalej u.s.d.g., oraz
2) podatnicy, płatnicy oraz inkasenci niebędący przedsiębiorcami.
Na pozostałych podatnicy, płatnicy oraz inkasenci, tj. na podatnikach, płatnikach oraz inkasentach będących mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami oraz średnimi przedsiębiorcami, obowiązek ten ciążyć będzie dopiero od 1 lipca 2018 r. (zob. art. 29 u.z.o.p.).
(...)
 

Dowiedz się więcej z książki
Ordynacja podatkowa. Przepisy
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł