Sejm w drugim czytaniu zajmie się również zmianami w procedurze administracyjnej.

E-zaświadczenia z pieczęcią

Wprowadzają one e-zaświadczenia opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Projekt umożliwi zastosowanie także podpisu zaufanego oraz podpisu osobistego do uwierzytelnienia zaświadczenia wydawanego w formie dokumentu elektronicznego przez organ administracji publicznej. W szczególności dopuszczenie użycia pieczęci elektronicznej może przyspieszyć wydawanie zaświadczeń z uwagi na automatyzację procesu ich sporządzania.

Czytaj też:  Kornecka: Tarcza prawna ułatwi załatwianie urzędowych spraw>>

Sporządzanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w postaci elektronicznej, uwierzytelnionej pieczęcią elektroniczną może usprawnić wykonywanie przez podmioty otrzymujące taką informację zadań ustawowych, na potrzeby których składane były żądania o wydanie informacji z KRK.

Jak twierdzi ekspert d.s. legislacji dr Beata Bińkowska-Artowicz, nie jest jasne, czy informacje o osobach lub podmiotach zbiorowych, wydawane na żądanie, o którym mowa w nowowprowadzonym art. 19 ust. 1aa ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, będą stanowiły zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VIII kpa.

Wątpliwości może budzić, czy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utraci moc wraz z wejściem w życie projektowanej ustawy.

Ustawa o elektrowniach wiatrowych

Projekt zwiększa udział odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie energetycznym, przez  udzielanie pomocy oraz wprowadzanie usprawnień administracyjnoprawnych, umożliwiających bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych

Możliwość wejścia do tego systemu kończy się 30 czerwca 2021 r., co wynika m. in. z wchodzącej nowej dyrektywy RED II, przewidującej, że systemy wsparcia dla OZE mają mieć charakter konkurencyjny. Wnioski musza trafić do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  przed 31 marca. Mechanizm będzie wymagał jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Wysokość ceny, będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia, zostanie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne. Ujemne saldo to różnica miedzy przychodem ze sprzedaży energii na rynku a kosztami inwestora, którą pokrywa rząd. Mechanizm ten działa, gdy ceny na rynku są niższe niż koszty produkcji.

W kolejnych latach wsparcie będzie przyznawane już w formule konkurencyjnych aukcji - pierwsza ma się odbyć w 2025, druga w 2027 r. Obie mają doprowadzić do budowy kolejnych 5 GW mocy. Maksymalny okres wsparcia dla farm offshore przewidziano na 25 lat.

Projekt przewiduje, że do systemu wsparcia nie będą dopuszczane urządzenia do wytwarzania i przetwarzania energii elektrycznej wyprodukowane wcześniej niż 72 miesiące przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii, lub takie, które były wcześniej amortyzowane w rozumieniu przepisów o rachunkowości przez jakikolwiek podmiot.

W ustawie ma zostać zapisany specjalny podatek od morskich farm wiatrowych, które nie są obłożone podatkiem od nieruchomości. Podstawą opodatkowania będzie moc zainstalowana danej farmy.