Założenia ustawy zostały przyjęte przez Radę Ministrów 13.08.2013 r. (o przyjętych założeniach – zobacz tutaj). Ministerstwo Środowiska, w celu przyspieszenia prac, uzyskało 16.09.2013 r. zgodę na samodzielne opracowywanie ustawy przez resort. Prace nad tekstem są już na ukończeniu. W najbliższych dniach planowane jest przekazanie projektu do uzgodnień z członkami Rady Ministrów, a finalnie przyjęcie ustawy – jeszcze w tym roku.

Projektowana ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę o SZWO z 2004 r. i wprowadzi do polskiego porządku prawnego unijne uregulowania związane min. z F-gazami, stanowiąc niezbędne uzupełnienie regulacji UE w tym zakresie. Uwzględnia ona m.in. przepisy dotyczące krajowych jednostek certyfikujących, szkolących i oceniających, które powinny szkolić, oceniać i certyfikować personel oraz certyfikować przedsiębiorców. Projekt ustawy określa również rodzaje sankcji wprowadzonych w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE przez przedsiębiorców i personel podejmujące działalność związaną z gazami fluorowanymi.

Wyjaśnienia dotyczące powodów braku transpozycji przepisów były przekazywane do Komisji Europejskiej 22.01.2013 r. (odpowiedź na uzasadnioną opinię). Zasadniczym powodem wydłużenia prac jest złożoność zagadnienia i duży stopień skomplikowania technicznego materii ustawowej. Ustawa obejmuje bardzo szeroki krąg osób i przedsiębiorców, i dotyczy szeregu technicznych kwestii wymagających szerokich konsultacji społecznych.

Obecnie, mimo że świadectwa kwalifikacji wydawane na mocy ustawy o SZWO z 2004 r. nie obejmują F-gazów, to w praktyce, w programach szkoleń prowadzonych dla kandydatów do uzyskania takiego świadectwa znajdują się także niezbędne zagadnienia dotyczące F-gazów. W praktyce polscy technicy mają zatem możliwość zdobycia odpowiedniej wiedzy i umiejętności także w odniesieniu do F-gazów.


(www.mos.gov.pl)