W przypadku ewidencji gruntów i budynków chodzi zatem o ujawnienie danych faktycznych, aby na tej podstawie Państwo mogło wykonywać swoje zadania związane z gospodarką zasobami ziemi. Należy przy tym pamiętać, że z danymi ujawnionymi w rejestrze nie wiąże się domniemanie zgodności z rzeczywistym stanem prawnym tak, jak to jest w przypadku ksiąg wieczystych.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków normują:
– ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) - dalej pr. geod.;
– rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454);
– rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) - dalej r.w.o.c.g.k.

Rodzaje rejestrów

Informacje o gruntach, budynkach i lokalach zawiera operat ewidencyjny, który składa się z map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów.
Na podstawie baz danych ewidencyjnych przy wykorzystaniu informatycznego systemu komputerowego tworzy się dla poszczególnych obrębów następujące podstawowe raporty obrazujące dane ewidencyjne:
– rejestr gruntów,
– rejestr budynków,
– rejestr lokali,
– kartotekę budynków,
– kartotekę lokali,
– mapę ewidencyjną.

Kartoteki budynków i lokali zostaną poza przedmiotem naszego zainteresowania z uwagi na fakt, że nie obejmują one danych osobowych właściciela i jego miejsca zamieszkania, ani numeru księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości. W pozostałym zakresie obejmują zaś te same dane co rejestry budynków i lokali. Z punktu widzenia interesów windykatora największe znaczenie ma zatem rejestr gruntów, budynków i lokali oraz mapa ewidencyjna. W związku z tym niżej zostanie omówiona procedura uzyskiwania wypisu z rejestrów i kopii mapy ewidencyjnej.

Dla celów ewidencji kraj jest podzielony na:
– jednostki ewidencyjne,
– obręby ewidencyjne,
– działki ewidencyjne.
Działka ewidencyjna jest zatem najmniejszą jednostką podziału kraju.
(...)

Pełna treść komentarza dostępna jest w programie Serwis Budowlany>>