Pytanie:
Czy istnieją w obowiązującym prawie regulacje w zakresie występowania i emisji do powietrza bakterii z rodzaju Legionella podczas eksploatacji chłodni wentylatorowych? Czy przed uruchomieniem takich urządzeń należy uzyskać w tym względzie zgodę odpowiednich organów ochrony środowiska? Czy określa się dopuszczalne poziomy ilości bakterii?

Odpowiedź:
W odpowiedzi mogę się odnieść wyłącznie do przepisów ochrony środowiska i norm obowiązujących w środowisku.
W obowiązującym systemie prawnym ochrony środowiska nie są wymagane pozwolenia na emisję do powietrza organizmów mikrobiologicznych. Nie ma również w przepisach ochrony środowiska standardów emisyjnych, standardów jakości powietrza lub wartości odniesienia dla ww. bakterii.

Wymóg uzyskania pozwolenia bądź dokonania zgłoszenia instalacji jest określony w art. 180 pkt 1 oraz art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) - dalej p.o.ś.

Bakterii wskazanych w pytaniu nie zalicza się do gazów i pyłów, nie jest więc wymagane dla nich pozwolenie emisyjne.
W pozwoleniach emisyjnych, a także zgłoszeniach instalacji organowi ochrony środowiska na podstawie art. 152 ust. 1 p.o.ś. uwzględnia się wyłącznie substancje, dla których określono standardy emisyjne, standardy jakości powietrza lub wartości odniesienia w powietrzu (art. 222 ust. 1 p.o.ś.).