Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Przedsiębiorca chce wykorzystać odpady, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) - dalej r.o.u.o.i., do utwardzania terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny.
Czy ten tytuł prawny powinien być załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów? Czy można złożyć deklarację, że odpady będą wykorzystane na terenie, do którego posiadacz odpadów uzyska tytuł prawny?

ODPOWIEDŹ:
Elementy, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, ustawodawca wskazał w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o. W niektórych sytuacjach konieczne może być również uzupełnienie wniosku o dodatkowe informacje czy dokumenty. Takie przypadki, jak również informacje i dokumenty, które mogą być wymagane ponad to, co ustawodawca wskazał w art. 42 ust. 2 u.o., zostały określone w art. 42 ust. 3-6 u.o.
Z powyżej przywołanych przepisów nie wynika jednak konieczność załączania do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym mają zostać wykorzystane odpady. Należy zaznaczyć, że r.o.u.o.i. dopuszcza po spełnieniu określonych warunków możliwość wykorzystania niektórych rodzajów odpadów do utwardzania powierzchni. Jednym z warunków jest to, aby utwardzenie dotyczyło takich terenów, do których posiadacz ma tytuł prawny. Stąd też, w mojej ocenie, organ administracji, podejmując czynności niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego w konkretnej sprawie, powinien ocenić, czy posiadacz odpadów taki tytuł posiada. Nie powinno się jednak w mojej ocenie żądać od wnioskodawcy, aby przedkładał w tym celu np. kopię umowy dzierżawy terenu. Takie żądanie organu naruszałoby bowiem w mojej ocenie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584), który wyraźnie stanowi, iż właściwy organ nie może żądać jakichkolwiek dokumentów, których konieczność przedstawienia lub złożenia nie wynika wprost z przepisu prawa.
 
Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.