W opinii KE, znacząco poprawiła się jakość i dostępność informacji prezentowanych na portalu. Polska osiągnęła wynik powyżej średniej w porównaniu z pozostałymi krajami, osiągając 8. Miejsce. Bardzo dobrze oceniono zawartość merytoryczną i jakość udostępnionych materiałów.
Ministerstwo przypomina, że utworzenie Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK)  wynika z obowiązku nałożonego na każdy kraj członkowski UE na mocy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, DzUrz L 376, 27.12.2006 r.  Ministerstwo Gospodarki wraz z Instytutem Logistyki i Magazynowania oraz Krajową Izbą Gospodarczą w dniu 28 grudnia 2009 r. utworzyło platformę internetową PPK, której celem jest ułatwienie dopełnienia formalności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej a także uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach zawodów i działalności regulowanych. Problematykę polskiego punktu kontaktowego regulują przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w rozdziale 2a.
W ramach projektu zebrano i opublikowano informacje na temat funkcjonujących w Polsce rejestrów publicznych i przepisów prawa gospodarczego. Udostępniono także opisy procedur administracyjnych, interaktywne poradniki przedsiębiorcy – narzędzie, które pozwala na stworzenie spersonalizowanego podręcznika opisującego kroki, jakie powinien wykonać przedsiębiorca w celu realizacji procedur niezbędnych do rozpoczęcia działalności gospodarczej w konkretnej branży lub załatwienia innej złożonej sprawy. Na stronie elektronicznego punktu kontaktowego znajdują się również materiały e-learningowe zawierające m.in. filmy instruktażowe wyjaśniające korzystanie z poszczególnych funkcji portalu.
Dodatkowo dla przedsiębiorców dostępna jest profesjonalna bezpłatna pomoc merytoryczna - https://www.biznes.gov.pl/pomoc.