Odpowiedź: z tytułu dzierżawy podatnik może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu w wysokości 8,5% przychodów.

Uzasadnienie: z pytania wynika, że osoba prowadząca działalność gospodarczą poza tą działalnością zamierza wydzierżawić grunt rolny oraz żwirownię. Tu należy dodać, że żwirownia jest nieruchomością.
Co do dzierżawy gruntu rolnego to należy wskazać, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., źródłami przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
Z powyższego wynika, że dzierżawa gruntu rolnego na cele rolnicze, który nie jest składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem ma tu znaczenie na jaki cel zostaje wydzierżawiony grunt rolny.
Co do najmu lub dzierżawy pozostałych nieruchomości (żwirownia lub grunt rolny na cele inne niż rolnicze) to należy wskazać, że zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej u.z.p.d., opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
Wtedy stawka ryczałtu – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 u.z.p.d. – wynosi 8,5% przychodów.
Zatem z tytułu dzierżawy podatnik może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu w wysokości 8,5% przychodów.