Odpowiedź: tak, 24 miesięczny maksymalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej liczy się od nowa.
Uzasadnienie: na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672) - dalej u.s.d.g., przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Z przepisu tego wynika, że maksymalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej wynosi 24 miesiące.
Limit ten jest limitem jednorazowym, tj. maksymalny okres 24 miesięcy dotyczy poszczególnych zawieszeń wykonywania działalności gospodarczej. Nie ma przy tym wśród przepisów u.s.d.g. (ani wśród innych przepisów) przepisu zakazującego czy ograniczającego możliwość wielokrotnego zawieszania i wznawiania wykonywania działalności gospodarczej (w tym na łączne okresy przekraczające 24 miesiące). Okresy zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w takich przypadkach się nie sumują. A zatem w przedstawionej sytuacji 24-miesięczny maksymalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej liczy się od nowa.