Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy pośrednik w obrocie odpadami posiadający pozwolenie na zbieranie odpadów oraz wystawiający i podbijający KPO musi prowadzić ewidencję odpadów w oparciu o KEO?

Dodam, iż ten odpad przemieszczany jest tranzytowo i de facto nie trafia do pośrednika na plac (kupno od dostawcy, podstawienie auta i sprzedaż do odbiorcy). Odpady są nabywane i zbywane we własnym imieniu. Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia sprawozdawczości do marszałka województwa?


Odpowiedź:


Prawa i obowiązki pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców są uzależnione od tego, czy występują wyłącznie jako sprzedawca lub pośrednik, czy też są jednocześnie posiadaczami odpadów – wtedy dominują obowiązki ciążące na posiadaczu odpadów.

Jeżeli jest to podmiot działający wyłącznie jako sprzedawca lub pośrednik w obrocie odpadami, jego obowiązki sprowadzają się do rejestracji, a gdy przedmiotem ich działalności są odpady niebezpieczne – ewidencji odpadów.

Obowiązki ewidencyjne uzależnione będą od tego, czy sprzedawca będzie jednocześnie posiadaczem odpadów. W przypadku sprzedawców odpadów niebędących posiadaczami odpadów obowiązek prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji dotyczy jedynie odpadów niebezpiecznych (art. 66 ust. 3 u.o.). Ewidencja taka prowadzona będzie z zastosowaniem karty ewidencji odpadów niebezpiecznych (art. 76 ust. 1 pkt 2 u.o.), przy czym zgodnie z art. 236 u.o., do dnia 31 grudnia 2014 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe, a do czasu wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska w sprawie wzorów dokumentów ewidencji odpadów, sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów, nie prowadzą ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Skoro nie jest prowadzona ewidencja odpadów, to również nie są składane sprawozdania marszałkowi województwa. Jeśli przedsiębiorca miałby przejmować odpady, stałby się automatycznie ich posiadaczem. Wtedy musiałby spełniać wszystkie obowiązki wynikające z u.o., w tym byłby zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości.


Uzasadnienie:

Do czasu wydania przez Ministra Środowiska nowego rozporządzenia, o którym mowa w art. 68 u.o., zastępującego rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673), ani sprzedawca, ani pośrednik w obrocie odpadami nie będą wystawiać karty przekazania odpadów.

Z uwagi na brak tego aktu sposób prowadzenia ewidencji można określić jedynie na podstawie treści art. 69 u.o., z którego wynika, że KPO dla odpadów niebezpiecznych pośrednik lub sprzedawca będzie musiał ją sporządzać w odpowiedniej liczbie egzemplarzy - po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady, zaś posiadacz odpadów przejmujący je od sprzedawcy lub pośrednika będzie musiał na KPO potwierdzić ten fakt niezwłocznie po jej otrzymaniu. Będzie można sporządzać zbiorczą kartę przekazania odpadów obejmującą odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

Zatem do czasu wydania nowego rozporządzenia, o którym mowa w art. 68 u.o., ani sprzedawca, ani pośrednik w obrocie odpadami nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, w tym wystawiania KPO.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.