Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Jakie przepisy znajdą zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dz. U. UE L 334 z dnia 17 grudnia 2010 r., s. 17) – dalej dyrektywa IED?

W art. 20 projektu zmiany do ustawy Prawo ochrony środowiska wskazuje się tylko niektóre postępowania, co do których stosuje się przepisy nowe. Czy to oznacza, że w pozostałym zakresie decyzje będą wydawane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. sprzed wejścia w życie nowelizacji wdrażającej dyrektywę IED?


Odpowiedź:

Praktycznie już od art. 14 projekt zmiany p.o.ś. z dnia 11 lipca 2014 r. wskazuje, które przepisy zachowują ważność i jak długo. Wskazuje również czas i zakres obowiązywania przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o p.o.ś. sprzed zmiany.


Ustawa nie zawiera ogólnych sformułowań dotyczących postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia jej w życie. W art. 21 projektu ustawy o zmianie p.o.ś., bo pewnie o ten przepis chodzi pytającemu (w pytaniu wskazał art. 20), wymieniono tylko część postępowań, co do których stosuje się przepisy ustawy p.o.ś. w nowym brzmieniu.


Ponieważ z zasady nowo uchwalone prawo nie powinno działać wstecz, to wnioski zawarte w pytaniu dotyczące rozpatrywania spraw według dotychczasowych przepisów, moim zdaniem, są słuszne (tym bardziej, że szczegółowo wskazano sprawy rozpatrywane według nowych przepisów).


W praktyce może się jednak okazać, że organy ochrony środowiska będą rozstrzygać według przepisów obowiązujących w dacie rozstrzygania, jeżeli w zakresie objętym postępowaniem nie ma przepisów przejściowych. Sprawy, według mnie, będą przez różne organy traktowane indywidualnie.

Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.