Podwykonawca to taki podmiot, który będzie realizował część zobowiązań samego wykonawcy. Istotą podwykonawstwa jest wykonanie określonej części zamówienia, co wynika z art. 36 ust. 4 p.z.p., stanowiącego, że zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Oznacza to, że podwykonawca jest podmiotem realizującym samodzielnie dającą się wyodrębnić część zamówienia.
Zdaniem Izby, jeżeli opis przedmiotu zamówienia nie określa, że wykonawca ma zrealizować zadania wynikające z SIWZ, ale że ma zorganizować, zapewnić możliwość zrealizowania świadczenia, to możliwa jest realizacja zadania samodzielnie, a złożone oświadczenie o braku podwykonawstwa nie nosi znamion złożenia informacji nieprawdziwych, bowiem nie można traktować podmiotów, które finalnie będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, jak podwykonawców realizujących część zobowiązania samego wykonawcy. Należy traktować te podmioty jako dostawców usługi niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia przez samego wykonawcę, który ma zapewnić realizację zadania.


Anna Stańczuk
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP