Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie


Czy agregat prądotwórczy (zasilanie awaryjne) jest objęty przepisem zachowania dopuszczalnej ilości decybeli?

Producent agregatu podaje informacje o wytwarzaniu hałasu na poziomie ok. 90 db, a funkcja obiektu dopuszcza hałas na poziomie 45 db w dzień, a 40 db w nocy.

Odpowiedź
Ochronę przed hałasem zapewnia nam szereg norm zarówno krajowych jak i europejskich. Odpowiednie przepisy znajdują się między innymi w dziale Vustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. oraz wydanym na podstawie tej ustawy rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Rozporządzenie to określa parametry dopuszczalnego poziomu hałasu w zależności od rodzaju terenu na którym znajduje się określona zabudowa.
Ponadto podstawą prawną określającą ochronę przed hałasem i drganiami jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz polska norma PN 87/B-02151/02. Zgodnie z § 323 ust. 1 tego Rozporządzenia, budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i poziomy ich przekraczają wartości dopuszczalne, określone w przepisach o ochronie przed hałasem i drganiami, należy stosować skuteczne zabezpieczenia.
Pomiary stwierdzające dochowanie nałożonych norm dokonywane są zarówno w środku jak i na zewnątrz budynków.
Agregat prądotwórczy będący zasilaniem awaryjnym nie będzie użytkowany w sposób ciągły. Jego zastosowanie będzie miało miejsce tylko w sytuacjach incydentalnych związanych z brakiem prądu. W związku z czym nie będzie miał on stałego wpływu na poziom hałasu w danym obiekcie i nie będzie objęty przepisami o dopuszczalnej ilości decybeli.
 
Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .