Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Pytanie:
Zakład zajmuje się recyklingiem odpadów tworzyw sztucznych (proces R3). Odbierając od posiadacza odpadów odpad 15 01 02 w ilości 1 Mg, wystawia na tą ilość DPO i DPR. Czy jest to prawidłowe? Po rozładowaniu odpadów i po wstępnej segregacji rzeczywista ilość odpadu nadająca się do recyklingu jest o 10% mniejsza.

Odpowiedź:
Przyjęło się, że masa odpadów potwierdzona na dokumentach DPO i DPR odpowiada masie odpadów przyjętych odpowiednio do odzysku lub recyklingu.

Uzasadnienie:
Artykuł 23 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) wskazuje, że masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio o dokument DPO albo DPR. Obecnie obowiązujące wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247, poz. 1816), odnoszą się do odpadów przyjętych do odzysku i recyklingu. Przedsiębiorca prowadzący odzysk i recykling odpadów potwierdza na dokumentach podpisem przyjęcie odpadów i jednocześnie zobowiązuje się odpowiednio do ich odzysku i recyklingu. Nowe wzory dokumentów DPO i DPR, które zastąpią obecnie obowiązujące, będą zawierały analogiczne rozwiązania. Odpady przyjęte powinny więc być poddane odzyskowi i recyklingu, jednak często ze względu na występujące zanieczyszczenia nie jest możliwe przetworzenie całej masy przyjętych odpadów. Pomimo to na dokumentach DPO i DPR będzie widnieć cała masa przyjętych odpadów.
Jednak część przedsiębiorców przyjmuje zasadę, że potwierdza masę przyjętych odpadów opakowaniowych do odzysku i recyklingu pomniejszoną o odpady, które nie nadają się do odzysku. Często jest to stały procent masy przyjętych odpadów. I jest to oczywiście również dopuszczalny sposób potwierdzania wykonania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.