Czy jest legalna definicja "dokumentacji warsztatowej"?

Odpowiedź


Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., która zgodnie z art. 1 pr. bud. "normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach", ani też przepisy żadnych innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, regulujących proces wykonywania robót budowlanych nie definiują pojęcia "dokumentacja warsztatowa". Nie istnieje więc legalna definicja dokumentacji warsztatowej. Wspomniane powyżej przepisy nie uzależniają również możliwości rozpoczęcia tych robót od wykonania dokumentacji warsztatowej.


Brak jest również spójnej definicji dokumentacji warsztatowej, pozwalającej na precyzyjne jej określenie. Generalnie przez dokumentację warsztatową należy rozumieć dokumentację uzupełniającą i uszczegóławiającą projekt budowlany o elementy niezbędne do precyzyjnego wykonania robót, takie jak rysunki poszczególnych elementów i detali, wymiary poszczególnych elementów i inne elementy szczegółowe. Jeśli wykonanie dokumentacji warsztatowej jest wymagane przez inwestora w umowie z wykonawcą najlepiej jest uzgodnić z nim zakres oczekiwanej dokumentacji warsztatowej.