Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (działanie 1.1 POIiŚ), a w szczególności: budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych, budowy lub modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej, oraz rozszerzenia zakresów projektów, które uzyskały wsparcie we wcześniejszych naborach w ramach osi priorytetowej I. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

Wnioski o dofinansowanie należy składać od 15 grudnia 2014 r. do 19 stycznia 2015 r.

 

(www.mos.gov.pl)