Do jakiej grupy odpadów należy zaliczyć odpady papieru i tworzyw sztucznych powstające w budynkach urzędu - w grupie 15 (opakowania) czy w grupie 20 (odpady komunalne)? Czy dla tych odpadów należy prowadzić pełną ewidencję?
W przypadku odpadów opakowaniowych, również tych powstających w budynkach urzędu, najbardziej właściwa będzie klasyfikacja w grupie 15 01, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) obejmuje właśnie odpady opakowań. Dla opakowań z papieru i tektury będzie to klasyfikacja pod kodem 15 01 01, natomiast w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych, pod kodem 15 01 02. Pozostały papier biurowy, obejmujący zadrukowane kartki, gazety, czasopisma itd., w mojej ocenie, może zostać sklasyfikowany jako odpad komunalny gromadzony selektywnie po kodem 20 01 01. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, że w świetle definicji zawartej w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z, późn. zm.) - dalej u.o., odpady komunalne, obejmują nie tylko odpady powstające w gospodarstwach domowych, ale również odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zgodnie z art. 36 ust. 2 u.o., obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych. Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych rocznie przez posiadacza odpadów, dla których w ogóle nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zostały określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735). Niestety w załączniku nie zostały wymienione odpady opakowaniowe. Warto natomiast podkreślić, że małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie i/lub wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie, mogą prowadzić tzw. uproszczoną ewidencję odpadów, tj. z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu.

Anna Nieć