Pytanie:
Jaką powinnam zastosować stawkę amortyzacji dla środka trwałego: ssak dentystyczny (ssak turbo smart)?
Czy grupa 802 i stawka 20% są prawidłowe?
Czy można zgodnie z art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyższać stawki amortyzacyjne dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 KŚT, które poddane są szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 2,0?
Czy można potraktować ssak dentystyczny jako maszynę/urządzenie z grupy 4-6 i 8 KŚT poddaną szybkiemu postępowi technicznemu, jeśli zastosowane są w niej układy mikroprocesowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki?
Czy wtedy można zastosować stawkę 25-40%?

 

Odpowiedź:
Ssak dentystyczny jest niewątpliwie urządzeniem medycznym, wobec czego w pełni poprawnym jest zaliczenie go do rodzaju 802 KŚT - Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) rodzaj 802 KŚT - Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny obejmuje:
- aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii (802-0),
- pozostałe wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny użytkowane w zakładach ochrony zdrowia oraz klinikach weterynaryjnych.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacja wynosi w tym wypadku 20%.
Ssak dentystyczny niewątpliwie jest zaliczany do gr. 8 KŚT. Nie jestem natomiast w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to, czy jest on poddany szybkiemu postępowi technicznemu – nie posiadam specjalistycznej wiedzy na ten temat. Podatnik zatem powinien samodzielnie zrobić rozeznanie, jak zmieniają się omawiane urządzenia na przestrzeni lat, jak często wchodzą nowinki techniczne oraz jak często należy wymieniać sprzęt, żeby nadążyć za zmianami. Jeżeli faktycznie zauważalny jest szybki postęp techniczny w tym zakresie, to podatnik może podwyższyć amortyzację do 40% (zastosować współczynnik 2.0).
Uważam, że podobnie należy potraktować urządzenie do wypalania ceramiki dentystycznej. Również w tym przypadku należy uznać, że mamy do czynienia z urządzeniem medycznym, wobec czego właściwym jest rodzaj 802 KŚT i stawka 20%.
Uwaga!
Od 1.01.2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie z 3.10.2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, jednak dla celów podatków dochodowych nowa KŚT będzie stosowana od 1.01.2018 r. Klasyfikacja zastosowana w udzielonej odpowiedzi pozostaje więc aktualna do końca roku 2017.