Organem właściwym, któremu należy przedkładać wyniki pomiarów jakości i ilości odprowadzanych ścieków oraz ilości pobieranej wody, jest organ, który wydał pozwolenie wodnoprawne. Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – dalej pr. wod., w pozwoleniu ustala się m.in. cel korzystania z wód, a w przypadku wprowadzania ścieków na ogół ilość, stan i skład tych ścieków. W pozwoleniu może być także ustalony sposób i zakres prowadzenia pomiarów ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi.

A zatem, starosta jest organem właściwym do przyjęcia wyników pomiarów wtedy, jeśli wydał pozwolenie wodnoprawne.

Uzasadnienie

Posługiwanie się przez ustawodawcę pojęciem "organy ochrony środowiska" może być faktycznie mylące z uwagi na zapis art. 378 ust. 1 p.o.ś., gdzie starosta jest wprost wskazany jako organ właściwy, któremu należy przedkładać wyniki pomiarów, o których mowa w art. 149 ust. 1 p.o.ś. Dalsze ustępy art. 378 p.o.ś. wskazują organy właściwe w sprawach przedsięwzięć należących do kategorii zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz organów właściwych do rozstrzygania w sprawach przedsięwzięć prowadzonych na terenach zamkniętych. Gdyby przyjąć, że jedynym organem właściwym do przyjęcia wyników pomiarów jest starosta, to zważywszy na sytuację, w której pozwolenie wodnoprawne wydawałby np. marszałek województwa, to organ ten (wydający pozwolenie) nie dysponowałby dokumentami służącymi do oceny, czy dany podmiot prawidłowo wykonuje decyzję. Aby taką wiedzę uzyskać musiałby on zwracać się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska albo starosty.

Alicja Brzezińska