Remont według definicji art. 3 pkt 8 pr. bud. to roboty budowlane wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym, polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiące bieżącej konserwacji, z możliwością użycia do remontu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.

Jeśli wziąć pod uwagę sens definicji pojęcia remontu, to remontem jest wszystko, co nie jest bieżącą konserwacją. Tak pojemna definicja może wskazywać na zamierzony cel ustawodawcy, który uznał, że wszelkie działania naprawcze w budynku, w tym naprawy bieżące i naprawy główne, składają się na pojęcie remontu odtworzeniowego, takiego remontu odtworzeniowego, w którym można użyć materiałów budowlanych innych niż pierwotnie.

Tak rozumiejąc intencje ustawodawcy, można przyjąć, i tak przyjmuje się w praktyce, że remontem odtworzeniowym będą roboty budowlane obejmujące odtworzenie zarówno wszystkich elementów budynku, jak i jego poszczególnych części, jak np.:
-remont kominów,
-remont dachu wraz z obróbkami blacharskimi,
-remont klatki schodowej,
-remont poddasza,
-remont lokali na pierwszej kondygnacji,
-remont piwnicy,
-remont elewacji,
-remont balkonów,
-remont instalacji (centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowej, elektrycznej, wentylacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej),
-remont dwóch kondygnacji.

Przepisy techniczno-budowlane, tj. § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (r.w.t.u.b.), zobowiązuje właściciela budynku mieszkalnego, żeby przy remontach budynku zapewniono:
-realizację robót w kolejności wynikającej z opracowanego planu remontów,
-bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich w trakcie prowadzenia robót,
-stosowanie rozwiązań technicznych, materiałowych i technologicznych ograniczających uciążliwość użytkowania lokali oraz podnoszących walory użytkowe lokali. @page_break@

Paragraf 8 ust. 2 r.w.t.u.b. zobowiązuje także do tego, by przy realizacji zadań bieżących nie wprowadzano zmian, które doprowadzą do pogorszenia stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz by te zmiany nie naruszyły praw osób trzecich.

Przesłanie ww. przepisu ma kapitalne znaczenie praktyczne dla każdego inwestora. W praktyce zdarza się wielokroć, co opisuje się w literaturze specjalistycznej, w tym na łamach "Przeglądu budowlanego", że w wyniku przeprowadzonych robót budowlanych, które miały na celu naprawę lub odtworzenie, doszło do szkód lub awarii budowlanych jak chociażby w opisanym przez M. Wesołowskiego przypadku usterek w nowych budynkach mieszkalnych na przykładzie jednego z osiedli mieszkaniowych Gdańska.

Przyczyną szkód był, jak opisuje autor, błędnie opracowany zamienny projekt konstrukcyjny, przewidujący nadbudowę ostatnich kondygnacji w celu wykorzystania na cele mieszkalne. "Wykonano dach typu krokwiowo-płatwiowego, stosując krokwie o przekroju 7,5 / 17,5 cm w rozstawach 0,80 m. W węzłach kalenicowych wykonano nadbitki krokwi z desek 4,5 /11 cm. W tej wersji projektu, ostatnia kondygnacja posiada ściankę kolankową o wysokości około 1 m, wykonaną z gazobetonu (...). Wynika z niego, że wykonano dwa wieńce obwodowe: jeden w poziomie płyt stropowych, drugi na wysokości dolnej krawędzi otworów okiennych poddasza.

Oba wieńce nie zostały ze sobą w żaden sposób połączone. Podczas wizji lokalnych zaobserwowano (...) liczne uszkodzenia ścian w obrębie poddaszy w postaci poziomych zarysowań, przebiegających na różnych wysokościach, najczęściej w odległości od 70 do 90 cm od podłogi. (...)" (M. Wesołowski, Usterki w nowych budynkach mieszkalnych na przykładzie jednego z osiedli mieszkaniowych Gdańska, Przegląd Budowlany 2008, nr 1).

Analizowany przypadek dowodzi także, jak łatwo można doprowadzić do usterek, kiedy dokonuje się pochopnych, mało przemyślanych zmian w projekcie, niepopartych wnikliwą analizą konstrukcyjną, często przez przypadkowych, niedoświadczonych projektantów lub wykonawców.

Książka Eugenii Śleszyńskiej "Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku. Prawo, praktyka, orzecznictwo" to opracowanie, które jest wszechstronnym i szczegółowym omówieniem zagadnień dotyczących utrzymania zarządzanych budynków w dobrym stanie technicznym i licznych obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznego użytkowania tych budynków. Więcej informacji >>>