Pytanie:
Czy można przenieść decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę na rzecz innego inwestora?
Jeśli tak, to w jakim trybie?

Odpowiedź:
Tak, można i zastosowanie będzie miał art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - dalej pr. bud.

Uzasadnienie:
Pr. bud. nie wypowiada się jednoznacznie w przedmiocie. W tym przypadku zasadnym jest stosowanie istniejących przepisów dotyczących przeniesienie pozwolenia na budowę a w szczególności art. 40 pr. bud. Ustawodawca w art. 40 ust. 1 pr. bud. wskazał, że przedmiotem przeniesienia jest decyzja o której mowa w art. 28 pr. bud. Z kolei art. 28 ust. 1 pr. bud., stanowi, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Natomiast pod pojęciem robót budowlanych, w świetle art. 3 pkt 7 pr. bud., należy rozumieć nie tylko budowę ale i także rozbiórkę obiektu budowlanego. Powyższa teza znajduje potwierdzenie doktrynie – zob. A. Kosicki, Prawo budowlane – komentarz - publ. LEX, teza nr 3.

Odnośnie trybu, zastosowanie będą miały także przepisy art. 40 pr. bud., tj. konieczna jest zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, przyjęcie wszystkich warunków zawartych w tejże decyzji przez nowego inwestora jak i złożenie przez niego oświadczenia o którym jest mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 pr. bud.

Należy przy tym dodać, ze organ administracji architektoniczno – budowlanej winien sprawdzić, czy decyzja która ma być przeniesiona jest jeszcze w obrocie prawnym. Innymi słowy – przeniesienie nie będzie dopuszczalne w sytuacji kiedy dany obiekt budowlany został już rozebrany. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami