Pytanie:
Inwestor wystąpił do organu aab o pozwolenie na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego. W tym samym czasie około 30.10.2017 r. do organu nadzoru budowlanego wpłynęła skarga na prowadzone roboty budowlane. Po kontroli 17.11.2017 r. okazało się, że inwestycja znajduje się w stanie otwartym surowym, a pozwolenie na budowę zostało wydane dzień wcześniej, tj. 16.11.2017 r. Inwestor nie zapewnił objęcia kierownictwa budowy. Inwestor oświadczył, że przystąpił do robót wcześniej z uwagi na zniszczenie dachu budynku podczas wichury, a projekt budowlany, o zatwierdzenie którego wystąpił, obejmował m.in. wykonanie nowej więźby dachowej. Ponadto stwierdzono, że inwestor wykonał na w miejscu drewnianych ścian budynku (pozostawionych w ww. projekcie budowlanym) nowe murowane (tłumacząc to również ich złym stanem technicznym, które po wichurze również uległy zniszczeniu).

Czy w tej sytuacji istnieją przesłanki do traktowania przedmiotowej sprawy w kategorii innej niż samowola budowlana?

Odpowiedź:
Brak jest przesłanek do traktowania przedmiotowej sprawy w kategorii innej niż samowola budowlana.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud., roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, że decyzja o pozwoleniu na budowę może dotyczyć jedynie przyszłych zamierzeń inwestycyjnych. Jak wynika z przedstawionych w pytaniu informacji, roboty budowlane zostały rozpoczęte przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę jak tez odbiegają od warunków określonych w pozwoleniu na budowę.

Niezależnie od powyższego należy dodać, że roboty budowlane były realizowane wcześniej z uwagi na szkody poczynione przez wichurę. W tym przypadku należy wskazać na treść art. 73 ust. 1 pr. bud., który stanowi, że katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie np. części budynku (jak wynika z treści pytania zniszczeniu uległy ściany oraz dach). W tym przypadku właściciel, zarządca lub użytkownik jest obowiązany do podjęcia działań o których mowa w art. 75 pr. bud. oraz jest wydawana decyzja o usunięciu skutków katastrofy o której mowa w art. 78 pr. bud. Z treści pytania nie wynika aby to inwestor uczynił tylko samodzielnie wykonał roboty budowlane.