Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Starosta wydał decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu dla zakładu produkcji bram i ogrodzeń w wyniku stwierdzonych na podstawie pomiarów WIOŚ przekroczeń dopuszczalnego poziomu. Decyzja określa dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego z zakładu w odniesieniu do otaczających terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, na które zakład oddziałuje, dla pory dnia w wysokości 55 dB i dla pory nocy 45 dB.

Trzy lata później nastąpiła rozbudowa zakładu i na jego terenie zlokalizowano instalację należącą do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (IPPC). W związku z tym na eksploatację instalacji IPPC (galwanizernię) prowadzący instalację uzyskał pozwolenie zintegrowane wydane przez marszałka województwa.

W pozwoleniu marszałek określił wielkość hałasu emitowanego przez przedmiotową instalację w wysokości 55 dB wyłącznie w odniesieniu do pory dnia. W uzasadnieniu decyzji zaznaczono, że nie ustalono dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory nocy, ponieważ przedmiotowa instalacja nie pracuje w porze nocnej. Należy zaznaczyć, że na terenie zakładu eksploatowane są, poza instalacją IPPC, również inne instalacje (stanowiska do spawania, malowania, komora śrutownicza) emitujące hałas do środowiska.

Czy w przedstawionej sytuacji w obrocie prawnym powinny pozostać obie przywołane decyzje, gdyż decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu dotyczy pracy całego zakładu, a pozwolenie zintegrowane odnosi się wyłącznie do eksploatacji instalacji IPPC w porze dziennej?

Czy okresowe pomiary hałasu w środowisku podmiot powinien wykonywać dla całego zakładu (łącznie z instalacją IPPC), czy również odrębnie dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zintegrowane, zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) - dalej r.p.w.e.w.?


Odpowiedź:

W obecnym stanie prawnym organ ochrony środowiska wydaje decyzję o dopuszczalnych poziomach hałasu dla zakładu, a nie dla instalacji, która jest praktycznie jego częścią. Decyzja o dopuszczalnych poziomach hałasu nie jest pozwoleniem w świetle ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. Jednocześnie w przypadku instalacji IPPC pozwolenie zintegrowane powinno także określać, w odniesieniu do instalacji wymagającej tego pozwolenia, wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem. Poziomy dopuszczalne hałasu na terenach chronionych w obydwu przypadkach są takie same (te same tereny).

Decyzja określająca dopuszczalne poziomy hałasu dotyczy całego zakładu wraz z instalacją IPPC. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że od momentu podjęcia użytkowania instalacji IPPC organem właściwym dla całego zakładu jest marszałek województwa i że decyzja starosty nie obejmuje instalacji IPPC, uważam, że decyzja starosty o dopuszczalnych poziomach hałasu powinna zostać wycofana z obiegu prawnego. Nową decyzję o dopuszczalnych poziomach hałasu powinien wydać marszałek województwa, jeżeli zajdą ku temu przesłanki.

Według w opisanej sytuacji mnie mogą występować w obiegu prawnym dwie decyzje: jedna o dopuszczalnych poziomach hałasu dla całego zakładu, druga udzielająca pozwolenia zintegrowanego i w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego określająca wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem. Nie będzie to kolidować z przepisami dotyczącymi wydawania decyzji o dopuszczalnym hałasie oraz wydawania pozwoleń zintegrowanych.


Co do obowiązku wykonywania pomiarów, to według mnie badania powinny być wykonywane dla całego zakładu, łącznie z instalacją IPPC. Jeżeli nie wykażą przekroczeń dla pory dnia, to znaczy, że również dla samej instalacji IPPC w tym czasie nie ma takich przekroczeń. W nocy pomiary praktycznie nie dotyczą instalacji IPPC. Jeżeli dla pory dnia wystąpią przekroczenia, to aby ocenić poziomy hałasu w środowisku dla pracy samej instalacji IPPC, należałoby wyłączyć inne źródła lub skorzystać z metody obliczeniowej.


Uzasadnienie:
Zastosowanie mają art. 115a ust. 1 i 3, art. 211 ust. 2 pkt 3a, art. 378 ust. 2a pkt 1 p.o.ś. oraz § 10 ust. 1-3 r.p.w.e.w.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.