W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r. poz. 839) przewiduje się obniżenie stawki podatku VAT do wysokości 0% dla nieodpłatnych dostaw materiałów budowlanych na rzecz poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r.

Obniżona stawka podatku VAT będzie miała zastosowanie w przypadku darowizn na rzecz poszkodowanych osób fizycznych oraz podmiotów, które prowadzą działalność edukacyjną, ochrony zdrowia, kulturalną, w zakresie opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą, czy zbiorowego zakwaterowania uczniów lub studentów. Stawka VAT w wysokości 0% będzie stosowana do darowizn materiałów budowlanych na rzecz ww. osób i podmiotów dysponujących nieruchomością, w której w wyniku żywiołów powstała szkoda, a która położona jest na terenie gmin określonych w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17.08.2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 1547).

Jednocześnie, w celu zapobieżenia ewentualnym nadużyciom, stawka w wysokości 0% będzie miała zastosowanie, pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy sprzedawcą a poszkodowanym oraz przedłożenia przez poszkodowanego stosownego dokumentu potwierdzającego powstanie szkody w nieruchomości. W przypadku osób fizycznych byłaby to kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzonego przez ośrodek pomocy społecznej, z którego będzie wynikać, że nieruchomość danej osoby została zniszczona w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r., w przypadku pozostałych podmiotów, o których mowa w rozporządzeniu, zaświadczenie wydane przez odpowiednio: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o poniesieniu z tychże powodów strat w obiektach, w których podmioty te prowadzą działalność.

Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzany jest w każdym przypadku, gdy osoba ubiega się o pomoc w sytuacji szkód odniesionych w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego i jest dokumentem – nie ma zatem potrzeby ubiegania się przez taką osobę o dodatkowe zaświadczenie.

Wprowadzenie ww. mechanizmów zapewni pewne minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji oraz pozwoli darczyńcy skierować pomoc dla podmiotów rzeczywiście dotkniętych skutkami żywiołów.

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z 28.08.2017 r.

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami