Odpowiedź:
W art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c pr. wod. zdefiniowano specyficzną grupę ścieków, różną od tych wymienionych w pkt 15, 16 czy 17 ww. regulacji. Jest nią kategoria zwana skrótowo "ściekami opadowymi".

Zgodnie z tym przepisem przesłankami, które pozwalają na zakwalifikowanie wody opadowej czy roztopowej do ścieków, jest:

- ujęcie tych wód w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne (czyli zastosowanie zorganizowanego sposobu zagospodarowywania wód opadowych czy roztopowych),
- fakt zbierania ich z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów).

Opisane powyżej warunki muszą być spełnione łącznie.

Tymczasem w art. 9 ust. 1 pkt 17 pr. wod. zdefiniowano kategorię ścieków przemysłowych, która z założenia wiąże się z zużywaniem wody na cele związane z działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową (tzn. dotyczy powstawania ścieków technologicznych). Jednakże prezentowane przez lata orzecznictwo administracyjne wskazuje na to, że do grupy ścieków przemysłowych należy zaliczać ostatecznie także mieszaniny:
- ścieków bytowych ze ściekami "opadowymi",
- ścieków technologicznych ze ściekami "opadowymi",
- ścieków technologicznych ze ściekami bytowymi,

które odprowadzane są wspólnym systemem kanalizacyjnym z terenu zakładu prowadzącego jeden w ww. rodzajów działalności. 

Autor: Michał Wyszogrodzki

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami