Pytanie

Żołnierz zawodowy został zawieszony w czynnościach służbowych od 20 marca 2013 r. do 19 września 2013 r.. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ww. żołnierzowi zawieszono wypłatę połowy otrzymywanego uposażenia zasadniczego oraz wypłatę dodatków do uposażenia zasadniczego. W dniu 6 maja 2014 r. wojskowy sąd garnizonowy wydał wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania karnego (sprawa związana z zawieszeniem w czynnościach służbowych). Wyrok jest prawomocny.

Czy w przypadku takiego zakończenia sprawy karnej (warunkowe umorzenie postępowania karnego), takiemu żołnierzowi należy wypłacić zawieszoną część uposażenia oraz wypłacić zawieszone dodatki do uposażenia zasadniczego?

Podstawa wypłaty - art. 92 ust. 2. Artykuł 92: "1. Żołnierzowi zawodowemu, który został zawieszony w czynnościach służbowych albo tymczasowo aresztowany, zawiesza się od najbliższego terminu płatności połowę ostatnio otrzymanego uposażenia zasadniczego oraz wypłatę dodatków o charakterze stałym, a także wypłatę należności pieniężnych, o których mowa w art. 94 oraz art. 95 pkt 1 i 3. 2. W razie umorzenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego albo uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem dyscyplinarnym żołnierz zawodowy otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz zawieszone należności pieniężne, wraz z odsetkami ustawowymi, od dnia, w którym uposażenie lub inna należność pieniężna stały się wymagalne, choćby umorzenie lub uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu żołnierza z zawodowej służby wojskowej."