Odpowiedź:
W świetle obowiązujących przepisów rozplantowanie ziemi nie stanowi robót budowlanych, a tym samym nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu, skutkującej koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778) – dalej u.p.z.p., w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jednakże w art. 59 ust. 1 u.p.z.p. ustawodawca podkreślił, że decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Z treści powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest konieczne wówczas, gdy inwestor planuje przeprowadzenie robót budowlanych (zmieniających sposób zagospodarowania terenu) lub – dokonanie zmiany sposobu użytkowania już istniejącego obiektu budowlanego. Tymczasem, w świetle przepisów ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290), roboty ziemne nie stanowią robót budowlanych (wobec czego nie wymagają pozwolenia na budowę ani zgłoszenia). Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 20.02.2014 r., II SA/Bk 1190/13, LEX nr 1512845, „wykonywanie robót ziemnych związanych z niwelacją terenu nie podlega, co do zasady, reżimowi prawa budowlanego i rozplantowanie ziemi nie może być uznane za roboty budowlane”.

Mariola Pacholak, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 18.05.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów