Pytanie
Strona pobiera zasiłek pielęgnacyjny od grudnia 2012 r. do marca 2015 r. W dniu 20 lutego 2014 r. strona dostarczyła decyzję z KRUS z dnia 15 stycznia 2014 r., w której przyznano prawo do dodatku pielęgnacyjnego i podejmuje się jego wypłaty od 1 listopada 2013 r., przy czym wypłata ww. świadczenia z wyrównaniem za okres od listopada 2013 r. do stycznia 2014 r. nastąpi ok. 15 lutego 2014 r.
Wobec powyższego proszę o wskazanie dokładnej daty z jaką tutejszy organ winien uchylić stronie prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i czy w tym przypadku organ winien wszcząć postępowanie w sprawie ewentualnie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych?