Pytanie
Przetarg poniżej progów unijnych, procedura standardowa. Zamawiający określił w SIWZ, iż może wezwać wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.;
Czy zatem w świetle art. 26 p.z.p., zamawiający może nie wzywać do uzupełnienia w.w. dokumentu?
Czy gdyby wymagał również innych dokumentów dotyczących np. potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w świetle art. 26 p.z.p. istnieje w tym zakresie dowolność?