Jeżeli zakład może przetworzyć odpady we własnym zakresie, to czy czynność poprzedzająca to działanie będzie w dalszym ciągu zbieraniem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) – dalej u.o.?

Odpowiedź:

Tak, zakład przetwarzania może przetworzyć we własnym zakresie zebrane przez siebie odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uzasadnienie:

Artykuł 4 pkt 22 u.z.s.e.e. definiuje zakład przetwarzania jako instalację, obiekt budowlany lub jego część, w których jest prowadzony demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu lub odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu, które posiadają decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu. Zezwolenie na przetworzenie odpadów, o którym mowa w przepisach u.o., obejmuje również, w ramach przetwarzania, zbieranie (przyjmowanie) odpadów. W zezwoleniu tym określa się m.in. miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów. Zgromadzone odpady są transportowane z miejsca ich magazynowania do instalacji (obiektu budowlanego), w którym następuje ich przetworzenie. Wszystko jednak odbywa się w miejscu, dla którego uzyskano decyzję na przetworzenie odpadów. Czynności poprzedzające przetworzenie odpadów mają więc charakter zbierania odpadów, które jest definiowane w art. 3 ust. 1 pkt 34 u.o. jako gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów. Wszystkie te czynności mieszczą się więc w decyzji na przetwarzanie odpadów.

Gdyby jednak podmiot przetwarzający użyty sprzęt z danej grupy sprzętu przekazywał zebrany zużyty sprzęt z innych grup do innego przetwarzającego, to w takim przypadku byłby w odniesieniu do tego zebranego zużytego sprzętu jedynie zbierającym a nie przetwarzającym, a więc obowiązany byłby w odniesieniu do tych odpadów uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów w tym zakresie.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 22.12.2016 r.
 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami