Jak należy rozumieć art. 36a ust. 5 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane?
Czy za zmianę sposobu użytkowania należy uznać zmianę kategorii obiektu (np. w obrębie kategorii XVII a IX, XI) i traktować ją jako istotne odstępstwo?
Czy też należy w takich przypadkach posiłkować się jedynie definicją zmiany sposobu użytkowania określoną w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane?

Z powyższego artykułu wynika, że nie każda zmiana kategorii obiektu jest zmianą sposobu użytkowania.
Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. do istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego zalicza się m.in. odstępstwa dotyczące "zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części". Zaś zamierzony sposób użytkowania należy oceniać nie tyle w kontekście zmiany kategorii obiektu (wymienionych z załączniku do Prawa budowlanego) czy zmiany sposobu użytkowania zdefiniowanej w art. 71 pr. bud., lecz przede wszystkim w świetle treści projektu budowlanego. Zgodnie bowiem z § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) opis techniczny (stanowiący element projektu architektoniczno-budowlanego) powinien określać m.in. przeznaczenie obiektu budowlanego. Jeśli więc w trakcie realizacji budowy inwestor planuje dokonać (lub dokona) zmiany przeznaczenia obiektu określonego w projekcie – należy traktować to jako istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Oczywiście często w takiej sytuacji dokonana zostanie również zmiana kategorii obiektu budowlanego. Zmianą zamierzonego sposobu użytkowania będzie również zmiana przeznaczenia części obiektu, np. garażu na pomieszczenie mieszkalne, czy poddasza nieużytkowego na poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Jednak zmiana taka również znajduje oparcie w projekcie budowlanym.

Maciej Jastrzębski