Odpowiedź:
Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519) – dalej p.o.ś., opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona m.in. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Z procesów spawania, obojętnie czy z wykorzystaniem spawarki mobilnej, czy też stacjonarnej, emitowane są gazy i pyły do powietrza (gazy spawalnicze). Dlatego podmiot korzystający ze środowiska zobowiązany jest określić wielkość emisji i wysokość opłaty w oparciu o wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, a także wnieść je na konto właściwego marszałka województwa. Dotyczy to także innych urządzeń mobilnych wprowadzających emisję gazów i pyłów do powietrza.

Według art. 275 p.o.ś., do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych są obowiązane, z zastrzeżeniem art. 284 ust. 2 p.o.ś. (dotyczy osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, który ponosi opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód), podmioty korzystające ze środowiska. Należy także pamiętać o art. 279 ust. 1 pkt 1 p.o.ś.W danym przypadku, ponieważ mobilna spawarka (lub inne urządzenie) nie jest instalacją, to opłatę ponosi ten podmiot, który faktycznie korzysta ze środowiska (powoduje emisję do powietrza substancji) przy jej wykorzystaniu (np. dzierżawca itp.).

Nie ma w danym przypadku znaczenia, czy urządzenie mobilne wykorzystywane jest w zakładzie, czy poza jego terenem, obowiązek określenia wysokości opłaty i jej wniesienia jest taki sam.

Mobilność urządzenia ma natomiast znaczenie w przypadku regulacji formalno-prawnych emisji do powietrza, ponieważ gdyby było stacjonarne, wymagałoby zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska lub pozwolenia, a przy braku pozwolenia opłata byłaby podwyższona o 500%.

Należy pamiętać, że bez względu na stacjonarność lub mobilność źródeł emisji według art. 289 ust. 1 p.o.ś. nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 p.o.ś., których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 p.o.ś. nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów i informacji, o których mowa w art. 286 ust. 1 i ust. 1a p.o.ś.

Marel Gall, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 10.05.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami