Pytanie
Niemiecka spółka z o.o. posiadała sporną wierzytelność od firmy polskiej. Spór dotyczący wierzytelności toczył się w Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. W związku z faktem, iż wierzytelność pochodziła od firmy polskiej, a spór toczył się w sądzie polskim spółka niemiecka miała ograniczone możliwości dochodzenia swoich roszczeń. W związku z powyższym spółka niemiecka (zgodnie ze spisaną umową) przekazała prawo do dochodzenia ww. wierzytelności zaprzyjaźnionej polskiej spółce komandytowej (w obu spółkach jednym z udziałowców jest ta sama osoba). Zgodnie z umową wszelkie koszty związane z prowadzeniem spornej sprawy pokrywała spółka komandytowa. Jednocześnie spółka komandytowa miała być jedynym ewentualnym beneficjentem wyniku prowadzonego postępowania sądowego. Spór zakończył się ugodą przed Sądem Arbitrażowym. Zgodnie z ugodą spółka komandytowa otrzyma od polskiej firmy 28.000 euro (płatne w 3 ratach).
Czy spółka komandytowa osiągnie przychód z tytułu ww. wpłat, jeżeli tak, to w którym momencie powstanie obowiązek podatkowy (w momencie otrzymania kolejnych rat)?
Czy poniesione przez spółkę komandytową koszty związane z prowadzeniem postępowania sądowego (koszty sądowe, obsługa prawna) stanowią koszty uzyskania przychodu?
Czy będą to koszty bezpośrednie (potrącane w momencie osiągnięcia przychodu), czy pośrednie?