Pytanie
Główną działalnością firmy jest pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo firma podpisała ze spółką zajmującą się doradztwem finansowym umowę o współpracy w zakresie usług pośrednictwa finansowego w zawieraniu umów kredytu, oferowanych zainteresowanym osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom przez współpracujące ze spółką banki. W ramach umowy firma zobowiązana jest do:
- przedstawiana klientom informacji o zasadach, warunkach i trybie dostępu do usług finansowych oferowanych przez banki współpracujące ze spółką,
- wydawania klientom materiałów reklamowych dotyczących zasad i warunków dostępu do usług finansowych oferowanych przez banki współpracujące ze spółką oraz działalności spółki,
- kierowania klientów zainteresowanych uzyskaniem dostępu do usług finansowych oferowanych przez współpracujące ze spółką banki do spółki, bądź doprowadzenia w inny sposób do kontaktu klientów z pracownikami spółki upoważnionymi do wykonywania czynności pośrednictwa finansowego na rzecz tych banków.
Za wykonanie ww. czynności firmie przysługuje wynagrodzenie. Firma pośredniczy w zawieraniu umów kredytu zarówno dla klientów, którzy za jej pośrednictwem dokonują transakcji kupna nieruchomości, jak i dla klientów niekorzystających z usług firmy przy dokonywaniu transakcji nabycia nieruchomości. W interpretacji indywidualnej IPPP1-443-187/11-4/PR, czytamy: "żeby uznać daną działalność za pośrednictwo konieczne jest, aby pośrednik wykonał przynajmniej niektóre z niżej wymienionych czynności:
- wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy,
- uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę,
- prowadzenie negocjacji polegających na jednoznacznie określonym akcie mediacji,
- nawiązywanie kontaktu z drugą stroną lub negocjowanie, w imieniu i na rzecz klienta warunków płatności, jakich ma dokonać jedna ze stron."
Czy wynagrodzenie otrzymywane od spółki korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT jako usługa pośrednictwa w zawarciu umowy kredytu?