Inwestor zamierza wykonać roboty polegające na wymianie anten telekomunikacyjnych oraz wykonaniu okablowania na wieży kościoła. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. Na wykonanie tych robót konserwator zabytków wyraził zgodę w drodze decyzji. Montowane urządzenia nie są zaliczane do instalacji mogących oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Czy takie zamierzenie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę czy zgłoszenia?
Prace polegające na zainstalowaniu na budynku anten oraz okablowania, w świetle obowiązujących przepisów prawa budowlanego kwalifikują się jako roboty budowlane. Roboty takie zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, jednak, jeżeli wysokość montowanego urządzenia przekracza 3 m, roboty te wymagać będą zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu.
Art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) - dalej pr. bud. wprowadza generalną zasadę, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31 pr. bud. Pojęcie robót budowlanych definiuje art. 3 pr. bud. wskazując, iż przez roboty budowlane należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Jakkolwiek w myśl tej definicji wszystkie czynności podlegające reżimowi pr. bud. odnoszą się do obiektu kwalifikowanego jako obiekt budowlany, to art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. wśród robót budowlanych wymienia "instalowanie urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych". Artykuł ten jednocześnie wyłącza te roboty budowlane spod obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Przywołany przepis nie precyzuje typów urządzeń, o których mowa, a w konsekwencji uznać należy, że obejmuje swym zakresem przedmiotowym wszystkie urządzenia, które nie mają zostać posadowione na gruncie lub zlokalizowane w innych miejscach, lecz zainstalowane mają być na istniejących obiektach budowlanych. (zob.: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 stycznia 2008 r., II SA/Gl 799/07).
W orzecznictwie panuje zgodność, iż do robót, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. zalicza się m.in. montaż anten telekomunikacyjnych i urządzeń z nimi związanych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 16 stycznia 2008 r., II SA/Gl 802/07, wskazał, iż roboty budowlane polegające na montażu konstrukcji wsporczej, anten i innych elementów niezbędnych do zainstalowania oraz funkcjonowania stacji bazowej na istniejącym obiekcie budowlanym, mieszczą się w pojęciu "instalowania urządzeń na obiektach budowlanych", o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. Przy czym warto mieć na uwadze, że anteny, maszty antenowe wraz z ich konstrukcją wsporczą oraz szafą sterującą składają się na jedno urządzenie stanowiące całość techniczną, które zostało objęte hipotezą art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. (tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 30 stycznia 2008 r., II SA/Gl 795/2007).

Jak wspomniano przedmiotowe roboty budowlane nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, jednak w myśl art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b) pr. bud., jeżeli instalowane na obiekcie budowlanym urządzenie przekracza 3 m, wykonanie takich robót wymaga zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu. Instalacja (montaż) na obiektach budowlanych urządzeń poniżej 3 m, o ile nie należą one do mogących pogorszyć stan środowiska, nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani też nawet zgłoszenia właściwemu organowi. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 stycznia 2008 r., II SA/Gl 793/07).
Bogna Czajka-Marchlewicz