Czy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na wykonanie plastikowego pomostu na jeziorze?
Pomost zainstalowany będzie na łańcuchach przymocowanych do brzegu i będzie rozkładany na okres wiosna-lato, a na okres zimowy będzie składany.
W świetle art. 122 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. h ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - dalej pr. wod., pozwolenie wodnoprawne jest wymagane.
Artykuł 9 ust. 1 pkt 19 lit. h pr. wod., do urządzeń wodnych zalicza m.in. pomosty, przy czym przepis ten nie precyzuje konstrukcji pomostu, jego wielkości, ani też nie warunkuje czy będzie to pomost stały, czy pływający, funkcjonujący wyłącznie w sezonie. Powyższe oznacza, że każdy pomost jest urządzeniem wodnym, w związku z czym na jego wykonanie, jak również na jego rozbiórkę (art. 9 ust. 2 pkt 2 pr. wod.), zawsze jest wymagane pozwolenie wodnoprawne. Problemem jest, czy z uwagi na sezonowe funkcjonowanie takiego pomostu, każdego roku niezbędne będzie uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego najpierw na wykonanie, a następnie na rozbiórkę takiego pomostu.
Akt pr. wod. nie zawiera przepisu, który przypadek taki regulowałby w sposób szczególny, chociaż nie jest to przypadek odosobniony, i prócz pomostów dotyczy również przystani i kąpielisk.
Należy jednak zwrócić uwagę, że organ obowiązany jest do przestrzegania prawa podmiotowego strony i do rozpatrzenia wniosku zgodnie z jej żądaniem (decyzja określająca uprawnienia niezgodne z wnioskiem jest decyzją wydaną z naruszeniem prawa). Jeśli w operacie wodnoprawnym i wniosku składanym w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, podmiot wyraźnie określi, że wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na montowanie pomostu każdego roku w określonym miesiącu i jego likwidację każdego roku, również w określonym miesiącu, to w moim przeświadczeniu nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie pozwolenie zostało wydane.

Ewa Piętowska