Pytanie
Zgodnie z art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką w celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)– dalej u.g.k. Zatem według wyżej przytoczonego przepisu od dnia 23 stycznia 2013 r. gmina nie może być zarządzającym składowiskiem odpadów. Jednocześnie art. 243 u.o. stanowi, że w przypadku gdy w dniu wejścia w życie u.o. składowiskiem odpadów zarządza gminna jednostka sektora finansów publicznych, gmina jest obowiązana dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 136 u.o. w terminie roku od dnia wejścia w życie u.o. Marszałek wydał gminie zgodę na zamknięcie składowiska w maju 2013 r., rozumując w ten sposób, że skoro art. 243 u.o. daje gminie czas na dostosowania się do wymagań art. 136 u.o. do 23 stycznia 2014 r., to w maju 2013 r. gmina może jeszcze występować jako zarządzający składowiskiem. Czy wydając na rzecz gminy decyzję o zamknięciu składowiska (na jej wniosek), marszałek naruszył przepisy art. 136 u.o., czy ich nie naruszył? Uczestniczyliśmy ostatnio w szkoleniu prowadzonym przez jednego z twórców u.o., który twierdził, że decyzja wydana przez marszałka na rzecz gminy po dniu 23 stycznia 2013 r. jest obarczona wadą nieważności jako wydana podmiotowi niebędącemu stroną. Decyzję o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska wydaje się na wniosek zarządzającego, a gmina w tym czasie w myśl art. 136 u.o. nie mogła być zarządzającym.
Jeśli marszałek naruszył przepisy, to kto, na czyj wniosek i na jakiej podstawie powinien wycofać tę decyzję z obrotu prawnego?