Odpowiedź:
W niniejszym stanie faktycznym brak jest podstaw prawnych do tego, by dodatkowo obciążać poszczególnych właścicieli lokali opłatami z tytułu korzystania z miejsca parkingowego.

Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) – dalej u.w.l., zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej została ograniczona do praw i obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną, więc tylko w takim zakresie wspólnota może nabywać prawa czy zaciągać zobowiązania. Dotyczy to także działań wspólnoty mieszkaniowej względem innych nieruchomości, a więc wspólnota mieszkaniowa może np. wynająć lokal lub nabyć jego własność (przy zachowaniu innych warunków przewidzianych w u.w.l.) tylko wtedy, gdy jest to potrzebne w celu prawidłowego wykonywania jej obowiązków wynikających z ustawy (czyli jest potrzebne do prawidłowego gospodarowania nieruchomością wspólną) – zob. m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 30.07.2014 r., I ACa 151/14, LEX nr 150623. Może także z tych samych względów, np. wydzierżawić grunt sąsiadujący z nieruchomością wspólną. W niniejszym przypadku, w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, z czyich pieniędzy ponoszone są wydatki na opłacenie czynszu dzierżawnego, w związku z zawartą umową. Z pewnością koszty dzierżawy ponoszą wszyscy właściciele lokali, w ramach np. tzw. „funduszu eksploatacyjnego”. Poza tym, celem zawarcia umowy dzierżawy była poprawa sytuacji mieszkańców budynku, którzy nie mieli możliwości parkowania pod budynkiem z uwagi na brak miejsc postojowych na gruncie wspólnoty. Co za tym idzie brak jest podstaw prawnych do tego, by dodatkowo obciążać poszczególnych właścicieli lokali opłatami z tytułu korzystania z miejsca parkingowego.

Artur Ratajszczak, autor współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 22.06.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów