Pytanie
Czy wspólnota mieszkaniowa ma obowiązek sporządzenia i przekazania do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem sprawozdania finansowego?
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jest napisane, że sprawozdanie składają podmioty obowiązane do jego sporządzenia. Z kolei art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o rachunkowości mówi, że ustawę stosuje się do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i taką jednostką jest wspólnota. Kiedyś obowiązywało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia rachunkowości jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, w którym były wymienione wspólnoty. W obecnie obowiązującym rozporządzeniu wspólnoty nie zostały wymienione. Z tego wg mnie wynika, że brak jest podstaw do zwolnienia wspólnoty mieszkaniowej ze złożenia sprawozdania finansowego. Również nie wiem na jakiej podstawie można prowadzić ewidencję uproszczoną zamiast pełnej księgowej. Mój urząd skarbowy żąda sprawozdania.