Odpowiedź:
Wniosek o wystawienie dokumentów potwierdzających recykling (DPR) może być złożony w dowolnej formie.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1863) - dalej u.g.o.o.o., masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio o dokument potwierdzający recykling (DPR) albo dokumentu potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (DPO), które prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji odzysku, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Przepisy nie określają konkretnego formularza takiego wniosku, więc wniosek ten może być złożony w dowolnej formie np. w formie maila przesłanego do przetwarzającego odpady opakowaniowe. Wniosek przekazany tą drogą nie musi więc być dodatkowo potwierdzony w formie papierowej przesłanej drogą pocztową. Dokument DPR może więc być wystawiony po otrzymaniu mailem wniosku o jego wystawienie, z zachowaniem terminu jago wystawienia, o którym mowa w art. 23 ust. 3 u.g.o.o.o.

Paweł Sosnowski, autor współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska
Odpowiedzi udzielono 29.03.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów