Pytanie
Czy podlega oskładkowaniu dochód z tytułu udostępnionego przez pracodawcę mieszkania pracownikowi poza miejscowością zamieszkania pracownika, który został oddelegowany w inne miejsce pracy na okres krótszy niż 3 miesiące?
Pracownik został oddelegowany do innej miejscowości w Polsce. Otrzymuje dodatek za rozłąkę oraz pracodawca wynajmuje dla niego mieszkanie. Wartość noclegów nie przekracza 500 zł miesięcznie.
Czy w związku z tym można zastosować Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 1998 r.)?
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia podstawy wymiaru składek nie stanowi kwota otrzymywana przez pracownika z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłki na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowym - do wysokości nie przekraczającej kwoty, która za tego tytułu została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.
Jeśli nie, to jakich przypadków dotyczy powyższy przepis?
Na jakiej podstawie podlega oskładkowaniu taki dochód?